Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pekárny Bartošovice online, s.r.o.

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih) a online video návodů a kurzů (dále též jen jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) a dále pro objednávku konzultačních služeb (dále též jako „služby“) přes webové rozhraní www.jakopekar.cz a www.pekarnabartosoviceonline.cz provozované společností Pekárna Bartošovice online s.r.o., IČO:
057 53 970, se sídlem Hodslavice 242, 74271, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn C 69013 (dále jen „Prodávající“).
2. Nákup digitálního obsahu a/nebo služeb probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupnísmlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, služeb nebo s užíváním internetových stránek www.jakopekar.cz a www.pekarnabartosoviceonline.cz souvisí.
3. Přejeme si, aby čas strávený na našich webových stránkách byl příjemný a abyste přesně věděli, co na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu a služby od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete ve VOP.
4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ uvádíte, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký je zde popisován. Uvádíte tím i že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).
5.Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení


II.
Důležité pojmy (definice)


1. PRODÁVAJÍCÍ
Pekárna Bartošovice online, s.r.o.
IČO: 05753970
prodávající není plátcem DPH
se sídlem Hodslavice 242, 74271,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C 69013
kontaktní telefon: +420 605 916 033
adresa pro doručování elektronické pošty: upecuto@jakopekar.cz.
2. KUPUJÍCÍ Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.jakopekar.cz nebo www.pekarnabartosoviceonline.cz uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu, a tím objedná nějakou službu nebo
koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní.
3. SPOTŘEBITEL Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do
objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM Je kupní smlouva, pokud je uzavřena
prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné
přímo na internetových stránkách www.jakopekar.cz nebo www.pekarnabartosoviceonline.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím
obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“).

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Kupující objednává produkt i služby přes webové rozhraní Prodávajícího, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, případně zasláním objednávky e-mailem.
2. POPIS PRODUKTU A SLUŽEB Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu i služeb. Vždy je uvedeno, co produkt či služba zahrnuje, komu jsou určeny a v jakém formátu /
jakým způsobem jsou poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není jsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto
produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB Služby lze objednat e-mailem zaslaným na adresu upecuto@jakopekar.cz nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Prodávajícího, kdy vyplníte položky
formuláře (zejména e-mailovou adresu, jméno a popis požadované služby). Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Objednat“. O obdržení objednávky produktu budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána
automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.
O obdržení objednávky služby budete rovněž informováni automatickým e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Na základě takto zaslané objednávky vám pošlu email, ve kterém navrhnu způsob plnění vámi požadované služby a termín její realizace. Součástí tohoto emailu jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Jakmile mi e-mailem potvrdíte termín a způsob
realizace vámi požadované služby, vystavím vám fakturu, kterou odešlu na vaši elektronickou adresu. Doručením e-mailu s fakturou za požadované služby na vaši elektronickou adresu je kupní smlouva
uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na i elektronickou adresu Prodávajícího a následně písemně Prodávajícím potvrzené.V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu Prodávající archivuje v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.

IV.
Cena produktu a platba

1. CENA PRODUKTU A SLUŽEB U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní na stránce s popisem dané služby. Ceny jsou platné po
celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu
objednávky produktu (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na
webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt
v mém vlastnictví.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit (i) bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet společnosti: pokyny k platbě, obdržíte v příloze e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky. Při platbě,
prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán či služba co nejdříve realizována. (ii) Bezhotovostně online platební kartou nebo (iii) tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
ComGate Payments, a.s. Tyto údaje uvedená společnost nesdílí a nemá k nim Prodávající přístup. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně
dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu a v případě platby v hotovosti je kupní cena produktu splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky, kupní cena služby je splatná do 14 dnů od zaslání faktury, nebo do začátku čerpání služby podle toho, co nastane dříve. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v přiloženém dokumentu Objednávka, resp. na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám přijde emailem potvrzení o přijaté platbě. V příloze tohoto e-mailu obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkt ani službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací podmínky

A. Dodací podmínky produktu
1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU Je-li produktem digitální produkt ve formátu .docx nebo .pdf, bude vám po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán odkaz v podobě adresy webové
stránky, na které je možno obsah stáhnout či otevřít. Je-li produktem online návod nebo kurz, po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).
2. DODACÍ LHŮTA Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba
připsána na můj bankovní účet. Výjimkou může být dodání produktu v případě, kdy neuvedete u své platby správný variabilní symbol. V takovém případě se může dodání produktu zdržet, protože nedojde k
automatickému spárování platby s objednávkou.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf.
B. Dodací a storno podmínky služeb
1. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽEB Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo dle podmínek individuálně sjednaných.
Termíny pro plnění služeb se sjednávají výhradně na pracovní dny a musí být sjednány písemně prostřednictvím elektronické pošty.

2. INFORMACE, PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY Veškeré informace a jakékoli písemné
podklady, materiály, audio i video záznamy, doporučení, techniky a další metody předávané prodávající jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez
písemného souhlasu Prodávající jakkoli sdělovat, předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli
publikovat.
Prodávající i Kupující berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat.
3. ZRUŠENÍ SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY. Kupující i Prodávající jsou oprávněni objednanou službu zrušit před započetím plnění dané služby a to písemně zasláním zprávy na elektronickou adresu druhé
smluvní strany. Za zrušení objednané služby ze strany Kupujícího je považováno také nedodání všech potřebných podkladů a nastavení potřebných přístupů v dohodnutém termínu nebo nedostavení se na dohodnutou konzultaci do 15 minut od dohodnutého termínu zahájení konzultace. Zruší-li objednanou službu Kupující alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před dohodnutým
zahájením plnění objednané služby, může požadovat náhradní termín pro plnění služby nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou službu.
Zruší-li Kupující objednanou službu méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch Prodávající.
Dostaví-li se Kupující na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby. Dostaví-li se Prodávající na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Kupujícímu v dvojnásobné délce. Zruší-li Prodávající dohodnutou službu, nabídne Kupujícímu nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění. Kupující má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši.

VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah je zasílán pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti,
abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky Prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím
osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP je Prodávající oprávněn po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantuje vám možnost přístupu do členské sekce zakoupeného online kurzu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak bude přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění.

VII.Odstoupení od kupní smlouvy

1. SLUŽBY Je-li předmětem kupní smlouvy služba, kterou Kupující uzavřel jako Spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, pouze pokud sám předem neudělil písemný souhlas se započetím plnění smlouvy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Spotřebitel udělí souhlas se započetím plnění kupní smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy a pokud
služby byly splněny, nelze již od smlouvy odstoupit. Dojde-li v takovém případě ke splnění části služeb, je Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
DIGITÁLNÍ OBSAH Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah
dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo v souladu s ustanovením § 1837 písm. I) NOZ na odstoupení od uzavřené smlouvy.
3. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li Spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na upectuo@jakopekar.cz nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete na webové adrese http://www.jakopekar.cz/download/formular- odstoupeni-od-kupni-smlouvy/. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Prodávající je oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.
5. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá
darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII.
Záruka, práva z vadného plnění

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními NOZ.
2. Jako Prodávající zaručujeme, že zboží při převzetí nemá vady.
3. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „promo“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
4. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e- mailem na elektronickou adresu upecuto@jakopekar.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude poskytnuto písemné potvrzení.

IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím
na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo upecuto@jakopekar.cz.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webové adrese
2. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních
podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu
potvrzujícím objednávku.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1.12.2021.

Zaregistrujte se k odběru newsletteru!

Tato webová stránka používá cookies

Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak to na našem webu žije? Více zde